vraag een dakinspectie aan!

contactgegevens

Weerts van der Zanden Montage
Twistweg 20
5816 AE  Vredepeel

Telefoonnummer0493 - 844 941
Emailadresmontage@weertsvdzanden.nl

projecten

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit volgende handelingen tussen vennootschap onder firma Weerts van der Zanden Dakwerken, hierna: Weerts van der Zanden en u, de klant. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing als Weerts van der Zanden producten/diensten van derden koopt/afneemt en deze aan u levert.
 2. Uw voorwaarden gelden uitdrukkelijk niet.
 3. Wanneer een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen wel geldig. U moet instemmen met nieuwe bepalingen. Deze zullen zoveel mogelijk met de oude nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen.
 4. De bepalingen uit de overeenkomst gaan voor als deze strijdig zijn met de bepalingen uit deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 2. Wanneer is er een overeenkomst?

 1. Alle aanbiedingen van Weerts van der Zanden zijn vrijblijvend en gelden 60 dagen, tenzij in de offerte iets anders staat. De aanbieding is gebaseerd op de door u verstrekte informatie. Als blijkt dat deze informatie onjuist is, mag Weerts van der Zanden de aanbieding aanpassen en komen de kosten voor uw rekening. Maten, gewichten, afbeeldingen, tekeningen, technische en/of chemische specificaties, soort, hoeveelheid, samenstelling en kwaliteit, opgenomen in de aanbieding, zijn bij benadering.
 2. Wanneer u akkoord gaat met een aanbieding de overeenkomst komt tot stand na de (schriftelijke) bevestiging of doordat feitelijk wordt begonnen met de werkzaamheden door Weerts van der Zanden.
 3. Als een wijziging van de overeenkomst leidt tot hogere kosten, mag Weerts van der Zanden dit doorberekenen aan u.
 4. U kunt geen rechten ontlenen aan eerdere door Weerts van der Zanden gedane aanbiedingen of reclamemateriaal.

 

Artikel 3. Hoe gaat de levering in zijn werk?

 1. Weerts van der Zanden zal iedere prestatie leveren zoals schriftelijk is overeengekomen en Weerts van der Zanden mag hiervoor gebruik maken van derden.
 2. De afgesproken levertermijn is geen fatale termijn. De levertermijn gaat in op het moment dat de overeenkomst tot stand komt, mits alle benodigde gegevens zijn ontvangen en eventueel gewenste betalingszekerheid is gegeven.
 3. Het risico van de producten gaat over van Weerts van der Zanden op u, op het moment dat de producten in uw feitelijke macht of die van uw hulppersoon komen.
 4. De producten worden door Weerts van der Zanden bij u afgeleverd op het door u doorgegeven adres. U moet ervoor zorgen, dat de opslagplaatsen waar Weerts van der Zanden de producten moet afleveren, onbelemmerd en zonder risico's bereikbaar zijn.
 5. U moet de producten afnemen op het moment dat ze bij u worden bezorgd. Als u de afname weigert of onvoldoende informatie verstrekt die noodzakelijk is voor de levering, dan zullen de producten voor uw risico worden opgeslagen door Weerts van der Zanden. U bent de aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, verschuldigd.
 6. De levering van de producten vindt plaats afhankelijk van het moment van starten van de werkzaamheden en zal nader worden afgesproken. Weerts van der Zanden mag een deelbare order in twee of meer gedeelten afleveren.
 7. De kosten van levering, waaronder verpakking, transport en transportverzekering zijn voor uw rekening.
 8. Materialen benodigd voor het uitvoeren van de levering, waaronder pallets en alle soorten emballage, blijven te allen tijde eigendom van Weerts van der Zanden.

 

Artikel 4. Wat kunt u van Weerts van der Zanden verwachten?

 1. Weerts van der Zanden zal haar werkzaamheden naar haar beste kennis, ervaring en wetenschap, zorgvuldig uitvoeren. Weerts van der Zanden zal uw belangen naar beste kunnen behartigen.
 2. Weerts van der Zanden zal u op de hoogte houden van de uitvoering van de werkzaamheden wanneer u hierom vraagt. Als u hierom vraagt, wordt alle informatie over de voortgang aan u verstrekt.
 3. Als er een tijdschema is opgenomen in de overeenkomst dan zal Weerts van der Zanden ervoor zorgen dat dit tijdschema zoveel mogelijk wordt nageleefd. Het gaat echter niet om fatale termijnen. Bij overschrijding van het tijdschema moet u Weerts van der Zanden schriftelijk een redelijke termijn van ten minste 14 dagen geven om alsnog na te komen.
 4. Weerts van der Zanden zal al uw gegevens vertrouwelijk behandelen, voor zover Weerts van der Zanden behoort te weten dat het om vertrouwelijke gegevens gaat.

 

Artikel 5. Wat zijn uw verplichtingen?

 1. U moet alle gegevens, die Weerts van der Zanden nodig heeft om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, op tijd en volledig aan Weerts van der Zanden overhandigen. U bent ervoor verantwoordelijk dat deze gegevens juist zijn. Weerts van der Zanden hoeft de door u verstrekte informatie alleen globaal te toetsen en dan alleen aan de normen binnen het vakgebied van Weerts van der Zanden.
 2. Wanneer er vertraging ontstaat bij het uitvoeren van de overeenkomst, en deze vertraging aan u is toe te rekenen , zullen alle kosten en schades die hieruit voortvloeien voor uw rekening en risico komen.
 3. Wanneer u tijdig meldt dat de geleverde producten niet aan de overeenkomst voldoen, zal Weerts van der Zanden op zo kort mogelijke termijn de nodige reparaties uitvoeren. Wanneer de producten niet aan de overeenkomst voldoen maar dit een gevolg is doordat u in strijd met de overeenkomst heeft gehandeld, dan worden de kosten van deze reparatie bij u in rekening gebracht.
 4. U bent verplicht om geleverde producten na ontvangst en werkzaamheden direct na uitvoering te keuren en te controleren. Eventuele bezwaren, gebreken of defecten moeten onmiddellijk (binnen twee dagen) schriftelijk aan Weerts van der Zanden worden gemeld. Zonder deze melding worden de betreffende producten geacht te zijn geleverd zonder beschadiging, defecten of gebreken en wordt ervan uitgegaan dat Weerts van der Zanden conform de overeenkomst heeft geleverd.
 5. Klachten met betrekking tot niet direct zichtbare gebreken en/of defecten dienen direct (binnen twee dagen) na constatering schriftelijk te worden gemeld aan Weerts van der Zanden zodat Weerts van der Zanden in staat is de klacht te onderzoeken en zo nodig reparaties te verrichten.
 6. Het melden van een klacht schort uw betalingsverplichting niet op.
 7. Als door Weerts van der Zanden een analyse op basis van uw gegevens is gemaakt, dan bent u verplicht om de inhoud hiervan goed tot u te nemen. Als er sprake is van een onjuistheid van of tekortkoming in de analyse, die door u had kunnen worden opgemerkt, dan moet u Weerts van der Zanden hiervan binnen twee maanden na ontvangst van de analyse, op de hoogte stellen.
 8. Analyses die door Weerts van der Zanden zijn gegeven mogen niet voor een ander doel worden gebruikt dan waarvoor ze zijn opgesteld en verstrekt.
 9. U sluit zelf een overeenkomst met derde partij. De derde partij is verantwoordelijk voor de nakoming van de afspraken in deze overeenkomst. Als er problemen ontstaan bij de uitvoering van deze overeenkomst, dan kunt u hierop alleen de derde partij aanspreken en niet Weerts van der Zanden.
 10. U moet ervoor zorgen dat:
 1. Weerts van der Zanden op de vooraf bekendgemaakte (werk)tijden toegang krijgt tot de plaats(en) waar de werkzaamheden worden verricht. De plaats(en) en toegang dienen te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften;
 2. Weerts van der Zanden tijdig kan beschikken over de eventueel benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen). U overlegt hierover met Weerts van der Zanden als dat nodig is;
 3. wanneer ook derden op de betreffende locatie werkzaamheden moeten verrichten, zorgt u ervoor dat die werkzaamheden zijn beëindigd voordat Weerts van der Zanden met zijn werkzaamheden begint, zodat Weerts van der Zanden onbelemmerd zijn werkzaamheden kan verrichten. Indien dit niet mogelijk is zorgt u ervoor dat de coördinatie ter plekke effectief wordt uitgevoerd;
 4. Weerts van der Zanden binnen een redelijke termijn voor de datum waarop volgens de overeenkomst de werkzaamheden een aanvang zouden nemen wordt gewaarschuwd, indien Weerts van der Zanden de werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kan verrichten;
 5. Weerts van der Zanden tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen;
 6. de plaats(en) waar de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij zijn van overtollige materialen e.d.;
 7. Weerts van der Zanden kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor eventueel benodigde energie, zoals elektriciteit, gas, water e.d.. De energiekosten komen voor uw rekening;
 8. de plaats waar apparatuur, materialen e.d. van Weerts van der Zanden opgeslagen of opgeborgen moeten worden zodanig is, dat beschadiging of ontvreemding in welke vorm dan ook, niet zal kunnen plaatsvinden;
 9. voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van (bouw)afval;
 10. Weerts van der Zanden gebruik kan maken van in redelijkheid gewenste overige voorzieningen, zonder dat hieraan voor Weerts van der Zanden kosten zijn verbonden.
 11. U bent aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen, gereedschappen en machines e.d. die Weerts van der Zanden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij u heeft opgeslagen.
 12. U staat Weerts van der Zanden toe naamsduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen.
 13. U bent verplicht Weerts van der Zanden te informeren over de ligging van kabels, leidingen e.d. alles in de ruimste zin des woords.
 14. Indien u niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, is Weerts van der Zanden gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat u wel aan uw verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging, dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden zijn voor rekening van u.

 

Artikel 6. Oplevering

 1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
 1. wanneer Weerts van der Zanden aan u heeft medegedeeld, dat het werk voltooid is en u het werk heeft aanvaard;
 2. wanneer uiterlijk acht dagen zijn verstreken nadat Weerts van der Zanden schriftelijk aan u heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en u heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden;
 3. wanneer u de installatie/het werk (opnieuw) in gebruik neemt. Wanneer u een gedeelte in gebruik neemt, wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd.
 1. Kleine gebreken, die nog voor de volgende betalingstermijn kunnen worden hersteld, mogen geen weigering voor aanvaarding van het werk zijn.
 2. Weerts van der Zanden mag de oplevering in deelopleveringen doen.

 

Artikel 7. Wat zijn de kosten van de producten en werkzaamheden van Weerts van der Zanden?

 1. In de overeenkomst zijn de door u te betalen kosten in euro's vastgelegd of in de overeenkomst is het geldende honorarium in euro's opgenomen.
 2. Alle kosten zijn exclusief (bij bedrijven) btw. Ook andere door de overheid opgelegde heffingen, transport- en afleveringskosten, reis- en verblijfkosten in het buitenland, gebruik van bijzondere installaties zijn niet inbegrepen.
 3. Weerts van der Zanden heeft het recht om in de contractperiode de prijs te wijzigen in verband met prijsontwikkelingen. Hieronder wordt onder meer verstaan: wijzigingen in belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, valutakoersen, energieprijzen of andere omstandigheden die een verhoging van de kosten voor Weerts van der Zanden met zich meebrengen. Wijzigingen gaan binnen één maand na aankondiging daarvan in. Bent u het niet eens met wijziging van de kosten? Dan kunt u binnen acht dagen na de aankondiging van de wijziging, de overeenkomst met Weerts van der Zanden schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de betreffende wijziging ingaat.
 4. Wanneer u nog niet aan al uw (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, mag Weerts van der Zanden haar verplichtingen uitstellen totdat u aan al uw (betalings)verplichtingen heeft voldaan.
 5. U aanvaardt dat de hoogte van de kosten van de overeenkomst kunnen worden beïnvloed wanneer partijen besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze en/of omvang ongeacht welke partij hiervoor de aanleiding heeft gegeven. Kosten voor extra werkzaamheden/producten zullen mondeling worden besproken en apart aan u in rekening gebracht.

 

Artikel 8. Verzekeringen

 1. Weerts van der Zanden heeft een standaard doorlopende CAR-verzekering. Indien u de werkzaamheden nader wil verzekeren dient u dit op eigen initiatief en voor eigen rekening en risico te doen.
 2. Bij een opdracht tot renovatiewerk zal u een doorlopende uitgebreide gevarenverzekering voor het desbetreffende opstal verzorgen, die niet ten gevolge van de renovatiewerkzaamheden voor wat betreft de omvang van de dekking is beperkt en waarvan bij eventuele schade geen regres wordt genomen op ondernemer, haar personeel of door ondernemer bij de uitvoering van de werkzaamheden ingeschakelde derden, hetzij dat voor het werk een CAR -verzekering wordt gesloten waarin zijn meeverzekerd uw bestaande eigendommen, daaronder begrepen alle inventarissen van de opstallen en waarop ondernemer en zijn adviseur(s) zijn meeverzekerd.

Artikel 9. Hoe betaalt u voor de producten en werkzaamheden van Weerts van der Zanden?

 1. Weerts van der Zanden verstuurt rechtstreeks een factuur aan u, deze moet u binnen 14 dagen na de factuurdatum voldoen.
 2. Wanneer Weerts van der Zanden in gedeelten levert, mag ieder gedeelte afzonderlijk worden gefactureerd.
 3. Voor professionele partijen geldt dat wanneer u niet betaalt binnen de afgesproken termijn, u direct in verzuim verkeert en na de vervaldag van de factuur, rente verschuldigd bent. Deze rente zal gelijk zijn aan de wettelijke handelsrente. Ook moet u dan alle (buiten)gerechtelijke incassokosten van Weerts van der Zanden betalen. Deze kosten bedragen in ieder geval 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00.
 4. Voor consumenten geldt dat wanneer u niet betaalt binnen de afgesproken termijn, u in verzuim verkeert nadat u door Weerts van der Zanden bent gewezen op de te late betaling en u nogmaals een termijn van 14 dagen heeft gekregen om te betalen. Heeft u dan nog niet betaald, dan bent u wettelijke rente verschuldigd en mag Weerts van der Zanden de gemaakte (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening brengen.
 5. Weerts van der Zanden heeft het recht om zekerheid van u te vorderen voor het nakomen van uw (betalings-)verplichtingen. Ook is Weerts van der Zanden bevoegd om de betalingsvoorwaarden te wijzigen wanneer zij van mening is dat uw financiële positie of uw betalingsgedrag hiertoe aanleiding geeft.
 6. Heeft u een bezwaar tegen de factuur? Dan moet u dit binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Weerts van der Zanden laten weten. Doet u dit niet, dan geldt het gefactureerde bedrag als erkend. Bezwaren tegen de factuur schorten uw betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 10. Wanneer en hoe eindigt de overeenkomst?

 1. Als u de overeenkomst annuleert, moet u de kosten vergoeden die hierdoor door Weerts van der Zanden zijn of nog gemaakt moeten worden en de schade die zij lijdt, tot een redelijk bedrag, vergoeden. Deze kosten worden berekend op basis van onderstaande staffel:
  1. bij annulering tot 8 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden: 25% van de offerte;
  2. bij annulering langer dan 1 dag korter dan 8 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden: 50% van de offerte;
  3. bij annulering 1 dag of korter voor de aanvang van de werkzaamheden: 100% van de offerte.
 2. Weerts van der Zanden mag de uitvoering van de overeenkomst direct, zonder dit vooraf aan u te laten weten, opschorten of geheel of gedeeltelijk ontbinden, wanneer:
  1. u uw verplichtingen uit de overeenkomst niet (tijdig) nakomt en/of weigert betalingszekerheid te stellen;
  2. er sprake is van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, onder curatele stelling, schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van uw bedrijf of overlijden.

Weerts van der Zanden hoeft dan geen schadevergoeding te betalen aan u en heeft daarnaast het recht om zelf schadevergoeding en/of betaling te vorderen. Als een van deze omstandigheden zich voordoet, verkeert u direct in verzuim.

 1. Weerts van der Zanden heeft het recht om de overeenkomst uit te blijven voeren.

 

Artikel 11. Wanneer is er sprake van overmacht en welke gevolgen heeft dit?

 1. Overmacht houdt in dat er sprake is van omstandigheden waardoor Weerts van der Zanden niet, niet tijdig of niet naar behoren haar werkzaamheden kan verrichten en/of producten kan leveren, zonder dat dat de schuld van Weerts van der Zanden is. Als er sprake is van overmacht, is er geen toerekenbare tekortkoming van Weerts van der Zanden.
 2. Overmacht is bijvoorbeeld: niet-werkbare dagen in verband met weersomstandigheden, brand, diefstal, molest, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, bedrijfsstoring, oorlog, noodweer, situaties van feitelijke onbereikbaarheid van het werk, wijziging in de regelgeving en tekortkoming in de nakoming door een leverancier van Weerts van der Zanden.
 3. Wanneer er sprake is van overmacht mag Weerts van der Zanden de uitvoering van de overeenkomst opschorten of de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden zonder dat zij hiervoor schadevergoeding aan u hoeft te betalen.
 4. Duurt de overmacht langer dan 60 aaneengesloten dagen, dan mag u de overeenkomst schriftelijk ontbinden. Weerts van der Zanden is aan u geen schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Weerts van der Zanden geleverde producten blijven eigendom van Weerts van der Zanden totdat u het volledig verschuldigde bedrag betaald heeft.
 2. U mag deze onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten niet verpanden of op een andere manier bezwaren.
 3. Als een derde beslag legt op deze onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten of een recht hierop wil vestigen, dan moet u dit Weerts van der Zanden zo snel mogelijk laten weten.
 4. U bent verplicht om, indien mogelijk, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing, en waterschade alsmede tegen diefstal. Als Weerts van der Zanden hierom vraagt, mag Weerts van der Zanden de polis van de verzekering inzien.

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten

 1. U mag het werk van Weerts van der Zanden niet openbaar maken of verveelvoudigen, tenzij Weerts van der Zanden hiervoor schriftelijke toestemming aan u geeft. Weerts van der Zanden heeft het auteursrecht over alle door of namens haar tot stand gebrachte werken.
 2. U blijft eigenaar van de stukken die u aan Weerts van der Zanden ter inzage heeft gegeven.
 3. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo's, foto's en illustraties op de internetsite en op lay-out en vormgeving van de internetsite zijn van Weerts van der Zanden en/of haar licentiegevers. U mag geen inbreuk maken daarop, waaronder ook wordt verstaan het maken van kopieën van de internetsite anders dan technische kopieën benodigd voor het gebruik van de internetsite.

Artikel 14. Garantie

 1. Weerts van der Zanden staat voor een periode van gelijk aan de fabrieksgarantie na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie. Indien de fabrieksgarantie om welke reden dan ook door de fabrikant niet wordt afgegeven dan kan Weerts van der Zanden niet aansprakelijk gesteld worden voor deze garantie.
 2. Als Weerts van der Zanden erkent dat zij tekort is geschoten bij de levering van een product, heeft Weerts van der Zanden het recht om binnen een redelijke termijn nadat u aan Weerts van der Zanden hebt laten weten dat er sprake is van een gebrek, het product te vervangen, dan wel het ontbrekende alsnog te leveren. Als Weerts van der Zanden binnen de termijn deugdelijk presteert, is de overeenkomst correct nagekomen en heeft u geen recht op schadevergoeding.
 3. Eventuele aanvullende garantie kan met Weerts van der Zanden zijn overeengekomen. Deze staan in de schriftelijke garantieverklaring.
 4. Garantie geldt niet wanneer er sprake is van overmacht.
 5. Garantie wordt alleen gegeven als u aan alle (financiële) verplichtingen heeft voldaan. Iedere aanspraak op garantie vervalt, wanneer de door Weerts van der Zanden geleverde producten door u onoordeelkundig zijn behandeld en/of verwerkt en/of de door Weerts van der Zanden gegeven aanwijzingen niet zijn opgevolgd. Ook geldt geen garantie als het gaat om normale slijtage.
 6. Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering of op zaken die door wederpartij zijn voorgeschreven of door of namens hem zijn aangeleverd.

Artikel 15. Wie is waarvoor aansprakelijk?

 1. Weerts van der Zanden verleent haar diensten naar beste weten en kunnen. Weerts van der Zanden kan echter niet de garantie geven dat een gewenst resultaat op een bepaald tijdstip ook behaald zal worden.
 2. Weerts van der Zanden kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade. Ook niet indien deze schade direct of indirect verband houdt met vertraging of opschorting. Weerts van der Zanden is enkel aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid.
 3. Weerts van der Zanden is na de oplevering niet meer aansprakelijk voor gebreken, tenzij:
 4. de gebreken aan Weerts van der Zanden zijn toe te rekenen, en;
 5. u die gebreken voorafgaand aan de oplevering niet heeft opgemerkt, en;
 6. u die gebreken bij de oplevering niet redelijkerwijs had moeten ontdekken.
 7. Als Weerts van der Zanden aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat met betrekking tot deze schade per gebeurtenis wordt uitgekeerd door de bedrijfsaansprakelijkheids- of doorlopende CAR-verzekering van Weerts van der Zanden. Wanneer het maximum verzekerde bedrag hoger is dan het bedrag van de opdracht, dan is Weerts van der Zanden slechts aansprakelijk tot de hoogte van het bedrag van de opdracht, dat verband houdt met de geleverde diensten.
 8. Schade zoals bedrijfs- en/of stagnatieschade, gevolgschade, omzet- en/of winstderving, productieverlies of waardevermindering van producten is van vergoeding uitgesloten.
 9. Als u door een derde wordt aangesproken tot vergoeding van schade, dan kunt u deze claim niet doorleggen aan Weerts van der Zanden.
 10. De informatie op de internetsite wordt door Weerts van der Zanden met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de internetsite aangeboden informatie. Weerts van der Zanden aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de internetsite of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de internetsite verstrekte informatie en/of schade als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de internetsite.
 11. Weerts van der Zanden draagt geen verantwoordelijkheid voor foto's, beschrijvingen en ander voorlichtingsmateriaal op de internetsite, die door derden zijn uitgegeven.
 12. Iedere aansprakelijkheid van Weerts van der Zanden vervalt wanneer u niet binnen één jaar nadat het product is geleverd een beroep doet op de tekortkoming en als u Weerts van der Zanden niet binnen één maand na ontdekking van de (mogelijke) tekortkoming, Weerts van der Zanden daarvan schriftelijk in kennis stelt.

Artikel 16. Wijziging van deze voorwaarden

 1. Weerts van der Zanden kan altijd, zonder dit vooraf mede te delen, de algemene voorwaarden wijzigen.
 2. Weerts van der Zanden kan wijzigingen van deze voorwaarden bekendmaken door dit op haar website te plaatsen of op een andere manier te communiceren. Het is dus aan te raden om de voorwaarden van tijd tot tijd te bekijken. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten.

Artikel 17. Klachten en geschillen

 1. Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Wij stellen het op prijs als u ons dat eerst laat weten zodat wij serieus werk kunnen maken van uw klacht. Om te zorgen dat wij de klacht goed kunnen behandelen, moet de klacht binnen twee maanden nadat u kennis heeft genomen van de klacht, aan Weerts van der Zanden worden voorgelegd.
 2. Mocht er toch een geschil ontstaan, dan moet u zich wenden tot de bevoegde rechter te rechtbank Oost-Brabant. De mogelijkheid om een geschil bij de rechter te starten, vervalt na één jaar nadat de aanleiding voor het geschil is ontstaan.

 

Artikel 18. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden en handelingen die daaruit voortkomen, is het Nederlandse recht van toepassing.